Veitchia merillii- Adonidia/Manila/Christmas Palm

nurseries that grow plant icon
13 Nurseries grow this plant.
plant size icon
20' High and ' Spread