Schefflera arboricola 'Luseane' dwarf Umbrella Plant

nurseries that grow plant icon
0 Nurseries grow this plant.
plant size icon
8-12' High and ' Spread

Nurseries that grow this plant:

    There are no nurseries that have said they grow this plant yet.