Roystonea elata- Florida Royal Palm

nurseries that grow plant icon
21 Nurseries grow this plant.
plant size icon
' High and ' Spread