Plumeria frangipani- pink,white,yellow,per nursery

nurseries that grow plant icon
3 Nurseries grow this plant.
plant size icon
' High and ' Spread