Aralia (Dizygotheca) elegantissima, 25'hw,False Aralia

nurseries that grow plant icon
3 Nurseries grow this plant.
plant size icon
' High and ' Spread